Money and car levels (Group: Rookie - 58)

Select another group:

# Name Money Car level Car type Tyres Points
01.   Florian Prussak $??.???.??? P Pipirelli 13
02.   Giuseppe Savanelli $??.???.??? H Pipirelli 73
03.   James Keeble $??.???.??? B Pipirelli 0
04.   Aiden Smith $??.???.??? H Pipirelli 4
05.   Marc Verbist $??.???.??? B Pipirelli 0
06.   Tom Baker $??.???.??? B Pipirelli 54
07.   Svetoslav Dimitrov $??.???.??? H Pipirelli 0
08.   Clayton Green $??.???.??? B Pipirelli 0
09.   Robert Richardson $??.???.??? B Pipirelli 0
10.   Bla Bla Blblbob $??.???.??? B Pipirelli 0
11.   Marcelo Golla $??.???.??? B Pipirelli 0
12.   Luke Mcfadzean $??.???.??? B Pipirelli 0
13.   Sebastian Alonso Bafico $??.???.??? B Pipirelli 0
14.   Piero De Pascalis $??.???.??? B Pipirelli 0
15.   Lukasz Rynkiewicz $??.???.??? B Pipirelli 0
16.   Colin Haxell $??.???.??? B Pipirelli 0
17.   Szabolcs Abonyi $??.???.??? B Pipirelli 0
18.   Gábor Kiss $??.???.??? B Pipirelli 0
19.   Francisco Bispo Dos Santos $??.???.??? B Pipirelli 0
20.   Mark Coleman $??.???.??? P Pipirelli 2
21.   Lars-åke Englund $??.???.??? H Pipirelli 20
22.   Roland Kocsis $??.???.??? B Pipirelli 57
23.   Antons Sergejevs $??.???.??? B Pipirelli 0
24.   Kevin Bröhl $??.???.??? H Pipirelli 30
25.   Seba Melano $??.???.??? P Pipirelli 3
26.   Gaston Del Rio $?.???.??? H Pipirelli 27
27.   Thomas König $?.???.??? B Pipirelli 22
28.   Christo Botha $?.???.??? P Pipirelli 48
29.   Hubert Karpinski $?.???.??? H Pipirelli 64
30.   László Ollári $-???.??? H Pipirelli 12