Money and car levels (Group: Rookie - 58)

Select another group:

# Name Money Car level Car type Tyres Points
01.   Florian Prussak $??.???.??? P Pipirelli 8
02.   Giuseppe Savanelli $??.???.??? P Pipirelli 55
03.   Tom Baker $??.???.??? B Pipirelli 45
04.   James Keeble $??.???.??? B Pipirelli 0
05.   Marc Verbist $??.???.??? B Pipirelli 0
06.   Svetoslav Dimitrov $??.???.??? H Pipirelli 0
07.   Clayton Green $??.???.??? B Pipirelli 0
08.   Aiden Smith $??.???.??? B Pipirelli 4
09.   Sebastian Alonso Bafico $??.???.??? B Pipirelli 0
10.   Robert Richardson $??.???.??? B Pipirelli 0
11.   Bla Bla Blblbob $??.???.??? B Pipirelli 0
12.   Marcelo Golla $??.???.??? B Pipirelli 0
13.   Luke Mcfadzean $??.???.??? B Pipirelli 0
14.   Piero De Pascalis $??.???.??? B Pipirelli 0
15.   Lukasz Rynkiewicz $??.???.??? B Pipirelli 0
16.   Colin Haxell $??.???.??? B Pipirelli 0
17.   Szabolcs Abonyi $??.???.??? B Pipirelli 0
18.   Gábor Kiss $??.???.??? B Pipirelli 0
19.   Seba Melano $??.???.??? A Pipirelli 0
20.   Lars-åke Englund $??.???.??? H Pipirelli 20
21.   Thomas König $??.???.??? P Pipirelli 14
22.   Christo Botha $??.???.??? P Pipirelli 44
23.   Antons Sergejevs $??.???.??? B Pipirelli 0
24.   Kevin Bröhl $??.???.??? H Pipirelli 22
25.   Gaston Del Rio $?.???.??? B Pipirelli 25
26.   László Ollári $?.???.??? P Pipirelli 8
27.   Hubert Karpinski $?.???.??? H Pipirelli 59
28.   Roland Kocsis $-?.???.??? B Pipirelli 47