Kedudukan Piala - Musim 44   (Kumpulan: Amateur - 90)

Jenis:    Kumpulan:    Musim:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. I. Ivanov 1 C. Kafil 3 C. Kafil 0 T. Maskulik 0 B. Makor 0 N. Silva Dias
12. C. Kafil 2
23. M. Roland 2 M. Roland 0
9. R. Pignate 1
14. P. Poracchia 2 P. Poracchia 1 T. Maskulik 3
11. P. Potemski 1
22. J. Mateus 0 T. Maskulik 2
8. T. Maskulik 3
5. M. Kirakovjanova 3 M. Kirakovjanova 3 M. Kirakovjanova 0 B. Makor 3
32. M. Hirvelä 0
27. C. Bortolotti 1 N. Sarac 0
15. N. Sarac 2
16. R. Hafizudin 1 T. Palhares 1 B. Makor 3
26. T. Palhares 2
31. M. Vek 0 B. Makor 2
4. B. Makor 3
3. K. Wojciech 0 P. Pola 1 G. Capotti 0 K. Ivanova 0 N. Silva Dias 3
13. P. Pola 3
10. G. Capotti 3 G. Capotti 2
25. K. Sułkowski 0
20. R. Janicki 0 D. Marshall 1 K. Ivanova 3
19. D. Marshall 3
29. K. Rup 1 K. Ivanova 2
6. K. Ivanova 2
7. L. Saint-elm 2 L. Saint-elm 3 L. Saint-elm 0 N. Silva Dias 3
30. K. Eliński 1
28. D. Nikoleit 2 D. Nikoleit 0
21. P. Franceschi 1
18. A. Mulokas 1 S. Cangaro 0 N. Silva Dias 3
17. S. Cangaro 2
24. D. Palma 0 N. Silva Dias 3
2. N. Silva Dias 3