Grand Prix Racing Online - Kasutamistingimused

0. Tähtis

See on vabatõlge ametlikest GPRO Kasutamistingimustest. GPRO ei ole vastutav selles tõlkes esinevate vigade eest. Kui sa kahtled, või esineb teisitimõistmist, siis inglise keelne versioon on alati õige.

1. Tingimustega nõustumine

Sisendeses sellele veebilehele (www.gpro.net) või teistele selle lehtedele, tähendab sinu nõustumist nende tingimuste ning normidega. Me jätame omale õiguse tingimusi ilma ettehoiatamata muuta. Kui sa ei nõutsu nende tingimusteha, siis Sul ei ole õigus kasutada seda lehekülge/teenust.

2. Liikme kasutaja

Sa pead olema vähemalt (16) aastane, et registreerida meie veebilehel. Sa ise vastutad, et oled vähemalt nii vana. Kui registreerimise protsess on lõpetatud, siis sa saad kasutajanime ja parooli. Oma kasutajanime ja parooli konfidentsiaalsuse eest pead sa hoolitsema ise. Kõik tegevused, mis tehakse sinu kasutajanime ja parooli kasutades on täielikult sinu vastutusel. Kui sa kahtlustad, et keegi teine teab sinu kasutajanime ja parooli (või mõnda muud turvaauku), pead sa sellest meid koheselt teavitama Grand Prix Racing Online ("GPRO") personali. Lõpetuseks, sa nõustud sellega, et GPRO ei ole vastutav sulle tekitatud kahju eest, mis on seotud punktiga 2.

3. Liikme vastutus ja käitumine

Sa nõustud, et kogu informatsioon, andmed, graafika, tekst, muusika, helid, videod, tarkvara, sõnumid ja kõik muud asjad („sisu“) sellel veebilehel (pole oluline, kas avalikuks või privaatseks kasutamiseks) kuulub inimesele, kes selle veebilehe algselt tegi. Sinu kasutajana (mitte GPRO) oled vastutav kogu sisu eest, mida sa siia üles laed, postitad või kannad kasutades meie poolt pakutavaid teenuseid. GPRO ei kontrolli infot, mida sa siia postitad, seega me ei garanteeri, et see on õige info. Kui sa seda teenust kasutad siis sa nõustud sellega, et võid puutuda kokku solvava või mitte objektiivse infoga. GPRO ei ole mingil moel vastutav siin leiduva sisu eest, sisaldades näiteks vigast infot, mingi info kaotus, mis tekkis meie teenust kasutades.


Sa nõustud et ei postita, ei lae üles, ei saada e-maile ega muul moel ei saada infot meie teenusesse, mis sisaldab järgmist:

• On õigustega kaitstud, kui sul ei ole selle jaoks ametlikku luba selle materjali kasutamiseks;
• Ei avalda saladusi, kui need ei ole sinu omad või sul ei ole nende kasutamiseks ametlikku luba ning sa annad GPRO kõik õigused selle materjali kasutamiseks (8. Osa selles kokkuleppes);
• EI riku mingeid teiste intellektuaalseid õigusi (nii avalikke kui privaatseid);
• On ebaseaduslik, kahjulik, ähvardav, solvav, ahistav, labane, laimav, vulgaarne, rõve, ropp, teiste privaatsust rikkuv, vihkav või rassistlik, teatavat etnilist gruppi solvav või muul moel vaenulik.
• On seksuaalselt ahistav;
• Kahjustada vähemusi ükskõik millisel moel
• Ärilistel eesmärkidel postitatud info, uuring, kettkirjad ning püramiidskeemid
• Arvutiviiruste või programmide, mis sisaldavad endas viirusi või mistahes muid koode, faile või programme ja/või selle osasid, mis on loodud segama, häirima või piirama teenust, selle seadmete või kasutatava tarkvara funktsionaalsust;

Sa edaspidi nõustud, et:

• Ei kasuta valet biograafilist informatsiooni või muud informatsiooni kasutaja registreerimiseks selles teenuses;
• EI kahjusta teisi inimesi, sealhulgas kuid mitte ainult, GPRO veebmaster, moderaator ja administraatorid.
• Kasutad avalikke proxy servereid GPRO-sse sisenemiseks
• Ei kustuta ega muuda selle teenuse teiste kasutajate ükskõik millist informatsiooni või materjali;
• Ei kogu ega saada teiste informatsiooni (seal hulgas e-maili aadress) muudele inimestele ilma nende nõusolekuta;
• Tahtlikult või tahtmatult ei riku seadust ning regulatsioone, sealhulgas kuid mitte ainult, turvalisuse regulatsioonid;
• Ei solva ega muul moel ei tüüta teisi; ei kogu ega salvesta teiste kasutajate personaalset infot.
• Ei tee tegevusi, mis võivad tekitada serverile ebanormaalset koormust;
• Ei kasuta mingit vahendit, tarkvara või muid seadmeid, et saada volitusteta ligipääse andmetele, võrgule või süsteemile.
•Ei ürita koguda serverist infot selle edaspidiseks kommertsiaalseks kasutamiseks;
• EI luba teistel mängijatel kasutada sinu kasutajanime ja parooli ning vaadata postitusi ning saata materjale; ega
• dešifreerida, lahti kompileerida ega kahjustada meie tarkvara mingil moel kui sul ei ole selle GPRO juhtkonna luba.

Tulevikus sa nõustud mitte rikkuma (ega ka ürita rikkuda) teenuse turvalisust, sealhulgas kuid mitte ainult:

• Üritad pääseda ligi andmetele, mis ei ole sulle mõeldud või logid mõne teise mängija kasutajaga sisse;
• Üritad teistida süsteemi turvalisust või leida turvaauke ilma vastava loata;
• Üritad pääseda sisse teistesse kasutajatesse või võrkudesse, sealhulgas kuid mitte ainult, saates viiruseid või koormates serverit spammiga või jooksutades serverit kokku;
• Saadad küsimata e-maile, sisaldades toodete ja või teenuste reklaame;
• Võltsid TCP/IP aadressi või ükskõik millist sellega seotud informatsiooni. Süsteemi või võrgu turvalisuse kahjustamine võib kaasa tuua tsiviil või kriminaalse karistuse.

Sa nõustud, et GPRO ei kontrolli informatsiooni, kuid GPRO-l o õigused (kuid mitte kohustused) eemaldada või liigutada infot, mis on teenuses kättesaadav. GPRO personalil on õigused eemaldada kogu info, mis on vastuolus Kasutamistingimustega või mingil muul moel ei ole sobilik. Sa nõustud, et sa võtad kõik riskid enda kanad, mis on seotus infoga. Sellest tulenevalt oled sa nõus sellega, et sa ei kaeba GPRO-s oleva info pärast.

Sa nõustud sellega, et GPRO võib muuda infot ning seda eemaldada järgmistel põhjustel:

(a) sinu kasutaja administreerimise eesmärgil, mis on seotud tavaliste GPRO protseduuridega või/ja
(b) kui on selleks seaduses ettenähtud korras kohustaud või kui leiab, et iga selline tegevus on tingimata vajalik;
(c) legaalne tegevus
(d) tingitud kasutamistingimustest;
(e) vastab süüdistustele, et Info rikub kolmandata osapoolte õigusi
(f) Kaitseb GPRO kasutajate (ja avalikke) õigusi ja turvalisust.

Sa nõustud kõigi võimalike tehniliste toimingutega (kõik mis sellega kaasas käib). GPRO jätab omale õiguse sinu juurdepääsu piirata kas kogu teenusele või mingile selle osale kui sa rikud mingil moel kasutamistingimusi.

4. Teenust edasi ei müüda

Sa nõustud, et sa ei jäljenda, paljunda, kopeeri, müü ning ei kasuta teenuse ühtegi võimalust halval eesmärgil ning ei kasuta teenust ega sisene teenusesse ärimajanduslikel eesmärkidel.

5. Teenuse muudatused

GPRO jätab omale alati õigused muuta teenust, ajutiselt või lõplikult peatada teenuse (või mingi selle osa) pakkumine koos (või ilma) teavitamisega. Sa nõustud, et GPRO ei ole vastutav sinu eest ega kolmandate osapoolte ees kui teenuses esinevad muudatused, peatamised või katkemised.

6. Lõpetamine

Sa nõustud, et GPRO-l volitused kustutada sinu parooli, kasutajat (või mingit osa sellest), lõpetada teenuse pakkumine, eemaldada või kõrvaldada mingi osa teenusest kui GPRO leiab, et sa oled rikkunud kasutamistingimusi. GPRO-l on samuti volitused lõpetada igal ajal kogu teenuse pakkumine või mingi selle osa pakkumine koos või ilma teavitamisega. Sa nõustud, et sinu juurdepääsu teenusele võib peatada ilma eelneva teavitamisega, kui sa oled rikkunud kasutamistingimusi ning GPRO võib ka sinu kasutaja kustutada koos kogu informatsiooni ja failidega, mis sellega seotud on ning võib keelata edaspidise teenuse kasutamise. Viimaseks, sa nõustud, et GPRO ei ole vastutav sinu ega kolmandate osapoolte eest, mis su juurdepääsu teenusele takistavad.

7. Kahjutasu

Sa nõustud hüvitama meile, meie tütarettevõtetele, direktoritele, ametnikele, agentidele, litsentsile, sõltumatutele töövõtjatele ja meie tööandjatele kõik tekitatud kahjud, kulud, sealhulgas mõistlikud advokaaditasud, mis on tingitud Sinu illegaalsest tegevusest kasutades meie teenust.

8. Lahtiütlemised

SA SELGELT KINNITAD JA NÕUSTUD, ET:
SA KASUTAD TEENUST OMA ENDA VASTUTUSEL. TEENUST PAKUTUAKSE PÕHIMÕTTEL „NAGU ON“. GPRO EI ANNA SULLE EGA KELLELEGI, KES ON TEENUSEGA SEOTUD MINGIT GARANTIID, KAASA ARVATUD KÕIK SELLE TEENUSE OSAD, KÕIK VEEBILEHED VÕI MUU SISU, MILLELE PÄÄSEB LIGI KASUTADES SEDA TEENUST. GPRO KEELDUB SEADUSEGA ETTENÄHTUD KORRAS KÕIKIDEST SELLISTEST KAEBUSTEST JA GARANTIIDEST. VÄLISTAMATA EELPOOLMAINITUD, GPRO KEELDUB SEADUSEGA ETTENÄHTUD KORRAS JÄRGMISTEST AJSADEST (i) GARANTII KVALITEEDI JA SOBIVUSE KOHTA, (ii) GARANTII KOLMANDATE OSAPOOLTE RIIKUMISTE VASTU, (iii) GARANTIID, MIS ON SEOTUD TEENUSE (VÕI SELLE OSADE) EDASILÜKKAMISTEGA, KATKESTAMISTE VÕI VIGADEGA (iv) GARANTII ÜLEKANDMISE VÕI KÄTTETOIMETAMISE KOHTA, (v) GARANTII ANDMETE ÕIGSUSE KOHTA JA (vi) GARANTII KÕIGE MUU VASTU, MIS ON SEOTUD GPRO (VÕI KOLMANDATE OSAPOOLTE) POOLT TINGITUD JÕDLIKKUSEGA, TEGEMATA JÄTMISTEGA. LÕPETUSEKS NING VÄLISTAMATA EELPOOL MAINITUT, SIIS EI OLE MINGIT GARANTIID, ET TEENUS VASTAB SINU VAJADUSTELE NING SOOVIDELE VÕI KELLEGI TEISE SOOVIDELE JA VAJADUSTELE. GPRO EI ANNA MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, ET INFORMATSIOON, MIDA TEENUSE KAUDU PAKUTAKSE ON VIGADETA, TÖÖTAB KORRALIKULT, EI TÕRGU VÕI TÄHTAEGU LÜKATAKSE EDASI. KÕGU INFORMATSIOONI, MIDA TEENUS PAKUB VÕIDAKSE MUUTA ILMA TEAVITAMATA JA ME EI VÕTA VASTUTUST NENDE MUUDATUSTE PUHUL, SISALDADES (KUID KINDLASTI MITTE KÕIK) HINDADE MUUTUMIST, ALLAHINDLUSI JA MUID OPERATSIOONE.

9. Vastutuse piiramine

MITTE MINGIL JUHUL EI VASTUTA GPRO OMA PARTNERITE VÕI MUUDE OSAPOOLTE EEST, KES ON SEOTUD TEENUSE TOOTMISE, LOOMISE VÕI KOHALETOIMETAMISEGA VÕI VEEBILINKIDEGA SELLEL LEHEL JÄRGMISTE TEKKINUD KAHJUDE EEST:MISTAHES OTSENE VÕI KAUDNE KAHJU MIS SULLE TEKIB; INTERNETI ÜHENDUSE PROBLEEMID; TEENUSED, MIS ON SELLE LEHEGA SEOTUD; VEAD, KAHJUD SINU ARVUTILE; ARVUTIVIIRUSED VÕI OPERATSIOONISÜSTEEMI VEAD. MITTE MINGIL JUHUL EI VASTUTA GPRO OMA PARTNERITE VÕI KOLMANDATE OSAPOOLTE VÕI TEISTE INIMESTE PÕHJUSTATUD KAHJUDE EEST (SISALDADES KASUMIKAOTUST, ÄRI VÕI ANDMETE KAOTUS, ÄRI KATKEMIST JA KAHJUD MIS ON SEOTUD EBATÄPSETE ANDMETE SISESTAMISEGA), MIS ON TINGITUD SELLE TEENUSE KASUTAMISEST KA SIIS KUI GPRO VÕI KOLMANDAD OSAPOOLED ON TEATANUD NENDE KAHJUDE VÕIMALIKUST HÜVITAMISEST.

SA NÕUSTUD, ET VASTUPIDISELT MISTAHES MUULE SÄTTELE VÕI SEADUSELE, IGA NÕUE VÕI HAGI MIS TULENEB SELLE TEENUSE KASUTAMISEST TULEB ESITADA ÜHE (1) AASTA JOOKSUL PEALE KÕNEALUSE HAGI VÕI NÕUDE TEKKIMIST, PÄRAST SEDA SEE ON IGAVESEKS AEGUNUD.

10. Märkus

Kavatsetud muutustest anatakse teada foorumis, e-maili kaudu või teenuse teadaannete kohas. Teenusepakkuja võib samuti teavitada kasutamistingimuste või teiste materjalide muutmisest kirjutades teate või kuvades lingi teenuse üldlehel.

11. Muutused

Muutused kasutamistingimustes ja provaatsuspoliitikas võivad tekkida igal ajal ja ilma ettehoiatamata. Sinu kohustus on veenduda, et sa oled neid lugenud enne kui teed midagi, mis ei pruugi olla nende kodumentidega kooskõlas. GPRO annab endast parima, et sind nendest muutustest teavitada, kuid ei garanteeri seda.