Grand Prix Racing Online - Warunki Użytkowania Serwisu

0. Ważne

To jest wolne tłumaczenie oficjalnych Warunków Użytkowania Serwisu GPRO. GPRO nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy w tym tłumaczeniu. W razie wątpliwości wersja angielska jest zawsze prawidłowa.

1. Akceptacja Warunków i Poprawek Poprzez Użytkowanie

Wejście na ten serwis (www.GPRO.net) lub jakąkolwiek z jego stron jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na niniejsze warunki, do zmiany których w każdym czasie bez uprzedzania zastrzegamy sobie prawo. Nie akceptując niniejszych warunków nie ma się prawa korzystania z tego serwisu.

2. Konto Użytkownika

Musisz mieć przynajmniej szesnaście (16) lat aby zarejestrować się na stronie. Oświadczasz, gwarantujesz i przysięgasz, że spełniasz podane wymagania wiekowe. Gdy proces rejestracji dobiegnie końca, otrzymasz nazwę konta oraz hasło. Dbanie o poufność loginu i hasła należy do Twoich obowiązków. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie działania wykonywane z Twojego konta użytkownika. W razie nieuprawnionego użycia Twojego hasła lub konta, bądź jakiegokolwiek innego naruszenia bezpieczeństwa, należy bezzwłocznie skontaktować się z kierownictwem Grand Prix Racine Online („GPRO”). Ponadto, potwierdzasz że GPRO nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody poniesione w wyniku niezastosowania się przez Ciebie do postanowień punktu nr 2.

3. Obowiązki i Zachowanie się Użytkowników

Potwierdzasz, że za wszelkie informacje, dane, grafikę, tekst, muzykę, dźwięk, obraz, oprogramowanie, wiadomości i inne materiały (zawartość), udostępniane publicznie bądź prywatnie odpowiedzialność ponosi osoba, która udostępnianie zapoczątkowała. Ty jako użytkownik, a nie GPRO, ponosisz odpowiedzialność za zawartość, która jest przesyłana, wysyłana czy nadawana za pośrednictwem usług, które udostępniamy. Zawartość przesyłana za pośrednictwem naszych usług nie jest kontrolowana przez GPRO, dlatego nie ma gwarancji dokładności, prawości bądź jakości tych zawartości. Korzystanie z tych usług oznacza pełną świadomość możliwości narażenia się na treści obraźliwe lub nieprzyzwoite. GPRO w żadnym wypadku nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie treści włączając w to m.in. błędy lub pominięcia w nich samych oraz za jakiekolwiek straty i szkody wynikające z użytkowania zawartości przesyłane, e-mailowane lub w jakikolwiek inny sposób nadawane za pośrednictwem tych usług.

Potwierdzasz, że nie będziesz używał serwisu do wysyłania, przekazywania, e-mailowania jakichkolwiek treści, materiałów i zawartości które:


• Są chronione prawem autorskim, o ile nie posiadasz praw autorskich lub ważnej licencji praw autorskich do danej treści oraz możliwości przyznania GPRO odpowiednich praw i licencji;
• Ujawniają tajemnice handlowe, o ile nie posiadasz do tego odpowiednich praw lub ważnej licencji do danej treści oraz możliwości przyznania GPRO odpowiednich praw i licencji, jak określono w punkcie nr 8 niniejszych warunków;
• Naruszają inne prawa własności intelektualnej i ochrony dóbr osobistych;
• Są obsceniczne, oszczercze, zawierające pogróżki, obelżywe, nienawistne, szkalujące, wprawiające w zakłopotanie jakąkolwiek osobę lub stanowiące pogwałcenie obowiązującego prawa wyznaczonego - według oceny GPRO;
• Zawierają treści o tematyce erotycznej;
• Mogą w jakikolwiek sposób zaszkodzić nieletnim
• Zawierają reklamy, oferty biznesowe, ankiety, konkursy, są listami rozsyłanymi w systemie łańcuszkowym, bądź piramidami finansowymi;
• Zawierają wirusy, robaki komputerowe, „konie trojańskie”, „bomby logiczne” lub inne programy zawierające procedury mające na celu niszczenie, zakłócenie działania, potajemne przejmowanie i przywłaszczanie systemów, danych lub informacji.

Ponadto potwierdzasz, że nie będziesz:

• Używać niekompletnych, fałszywych lub niedokładnych informacji biograficznych, lub jakichkolwiek innych, w celu zarejestrowania się jako użytkownik tego serwisu, bądź w celu uzyskania możliwości korzystania z promocji oferowanych przez serwis;
• Podawać się za inną osobę, wliczając w to m.in. administratora bądź moderatora GPRO lub podawać fałszywe informacje dotyczące związku z jakąkolwiek inną osobą;
• Używać żadnych technologii bądź serwisów które ukrywają lub anonimizują dane oraz lokacje włącznie z serwerami proxy, wirtualnymi sieciami (VPN), exit-node'ami sieci TOR czy też żadną inną formą maskowania adresu IP lub anonimizującą protokoły. To zabezpieczenie ma na celu bezpieczeństwo i integralność naszego serwisu, przestrzeganie wymagań prawnych i zapobieganie nadużywań. Złamanie tych zasad może wiązać się z natychmiastowym zawieszeniem, bądź terminacją dostępu do serwisu według naszego uznania i może dalej prowadzić do podjęcia działań prawnych jeśli to konieczne.
• Usuwać bądź korygować jakichkolwiek treści innego użytkownika/informacji o innym użytkowniku serwisu;
• Zbierać, gromadzić lub wysyłać informacji o innych, wliczając w to adresy e-mail, bez ich zgody;
• Celowo bądź nieumyślnie naruszać obowiązujące prawa i przepisy włącznie (ale nie ograniczając się do) z przepisami dotyczącymi obrotu papierami wartościowymi;
• Prześladować innych, zbierać lub gromadzić dane osobowe innych użytkowników;
• Podejmować żadnych działań powodujących nieracjonalne lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury serwisu;
• Używać żadnego oprogramowania, procedur zakłócających lub próbujących zakłócić serwisowi jego normalne funkcjonowanie;
• Próbować użyć oprogramowania, narzędzia, „agenta” lub innego mechanizmu (włączając w to m.in. przeglądarki, „pająki”, roboty itp.) do nawigacji i przeszukiwania serwisu celem zbierania i gromadzenia wszelkich informacji i używania ich w celach komercyjnych;
• Pozwalać innym osobom na posługiwanie się Twoim loginem i hasłem w celu komentowania, czytania komentarzy, wysyłania i otrzymywania materiałów; lub
• Próbować rozszyfrować, rekompilować, używać inżynierii wstecznej w stosunku do oprogramowania stanowiącego część serwisu bez uprzedniej zgody kierownictwa GPRO

Ponadto zgadzasz się nie naruszać, ani próbować naruszyć bezpieczeństwa serwisu, wliczając w to m.in.:

• Uzyskiwanie dostępu do danych nie przeznaczonych dla Ciebie bądź logowanie się na serwer lub konto do którego nie ma się odpowiedniego upoważnienia;
• Badanie, szukanie, testowanie słabości infrastruktury serwisu lub sieci, bądź naruszanie środków bezpieczeństwa lub autoryzacji bez uprzedniej zgody;
• Próby zakłócenia działania serwisu, hosta, sieci, wliczając w to m.in. przesyłanie wirusa, przeciążanie, „flooding”, „spamming”, wykorzystywanie „bomby pocztowej”, powodowanie awarii serwisu;
• Używać poczty elektronicznej do wysyłania reklam/promocji produktów i usług;
• Fałszowanie nagłówka pakietu TCP/IP lub jakiejkolwiek części nagłówka. Naruszanie bezpieczeństwa systemu grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.

Przyjmujesz do wiadomości, że GPRO nie sprawdza uprzednio przesyłanych zawartości, choć kierownictwo GPRO ma prawo (ale nie obowiązek) do odrzucenia lub przeniesienia zawartości dostępnej na serwisie według własnego uznania. Bez ograniczania powyższego, GPRO ma prawo usunąć zawartość, która narusza Warunki Korzystania lub budzi sprzeciw z innych powodów. Potwierdzasz konieczność oceniania zawartości, mając na względzie ryzyko związane z korzystaniem z zawartości, pod względem kompletności, dokładności, przydatności tychże. Nie można opierać się na zawartości stworzonej przez GPRO lub przesłanej na serwis GPRO.

Zgadzasz się na to, że GPRO może zachowywać i ujawniać zawartość:

(a) dla prawidłowego zarządzania Twoim kontem zgodnie ze standardowymi procedurami GPRO i/lub
(b) będzie to prawnie wymagane lub by działać w dobrej wierze, że takie przechowywanie i ujawnianie jest konieczne by:
(c) spełniać wymagania postępowania prawnego
(d) wprowadzić w życie Warunki Użytkowania Serwisu
(e) reagować na roszczenia dotyczące naruszenia podmiotów trzecich
(f) chronić prawa, mienie i bezpieczeństwo osobiste GPRO, jego użytkowników i ogółu publicznego

Przyjmujesz do wiadomości, że sposoby przetwarzania danych, łączenie się z serwisem, w tym z Twoją zawartością, może przechodzi zmiany, wymagane do przystosowania się do technologii sieci internetowych. GPRO zastrzega sobie prawo zaprzestania umożliwiania dostępu do niektórych lub wszystkich części serwisu jeśli nie wyrazisz zgody na ten akapit Warunków Korzystania.

4. Zakaz Odsprzedawania Usługi

Zgadzasz się na to, że nie będziesz reprodukować, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać, bądź wykorzystywać żadnej części serwisu, użytkowania serwisu, dostępu do serwisu w celach komercyjnych.

5. Modyfikacje Serwisu

GPRO zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania działania serwisu (lub jakiejkolwiek jego części), tymczasowego lub permanentnego, w każdym czasie, z lub bez uprzedzania. Wyrażasz zgodę na to, że GPRO nie poniesie odpowiedzialności wobec Ciebie albo podmiotowi trzeciemu za wszelkie modyfikacje, zawieszenia lub zaprzestania działania serwisu.

6. Zablokowanie Dostępu

GPRO może, według własnego uznania zablokować Twoje hasło, konto (lub jego część) i dostęp do serwisu oraz usunąć wszelką zawartość na serwisie m.in. z powodu nieaktywności, bądź gdy GPRO uzna, że naruszone zostały Warunki Korzystania. GPRO może również, według własnego uznania, zaprzestać umożliwiania dostępu do serwisu, lub jego części, z lub bez uprzedzania. Zgadzasz się, że ewentualne zablokowanie dostępu do serwisu ze względu na naruszenie Warunków Korzystania może odbyć się bez uprzedzania, oraz że GPRO może natychmiastowo dezaktywować i usunąć Twoje konto wraz ze wszystkimi informacjami i plikami, które mogły się tam znajdować i/lub zablokować dostęp do tego typu plików. Ponadto potwierdzasz, że GPRO nie poniesie odpowiedzialności wobec Ciebie lub podmiotów trzecich w związku z zablokowaniem dostępu do serwisu.

7. Zabezpieczenie

Zgadzasz się na zabezpieczenie i uznanie niewinności naszej, oraz odpowiednich filii, oddziałów, kierownictwo, przedstawicieli, licencjodawców, niezależnych przedsiębiorców, co-branderów i innych partnerów oraz pracowników przed wszelką odpowiedzialnością, roszczeniami i kosztami, rozsądnym honorarium dla pełnomocników, wobec jakimkolwiek podmiotom trzecim ze względu na zawartość przesłaną przez Ciebie w jakikolwiek sposób na ten serwis, Twoje użytkowanie serwisu, Twoje naruszenie Warunków Użytkowania, bądź naruszenie praw innych.

8. Zastrzeżenia

UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z SERWISU WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO. USŁUGI SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ ("AS IS"). GPRO NIE UDZIELA JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, CZYLI ANI WYRAŹNYCH, ANI DOMNIEMANYCH, ANI USTAWOWYCH GWARANCJI. NINIEJSZYM GPRO W SPOSÓB KATEGORYCZNY I JEDNOZNACZNY, W PEŁNI WYKORZYSTUJĄC MOŻLIWOŚCI GWARANTOWANE PRZEZ PRAWO, WYKLUCZA WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE I DOMNIEMANE, USTAWOWE I WSZELKIE INNE, W TYM LECZ NIE TYLKO, GWARANCJĘ TYTUŁU WŁASNOŚCI, GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI DO CELÓW HANDLOWYCH, GWARANCJĘ NIENARUSZENIA PRAW STRON TRZECICH, GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI DO CELÓW SZCZEGÓLNYCH. GPRO NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, ANI NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI W ZWIĄZKU Z ZAWARTOŚCIĄ JAK I UŻYTKOWANIEM NINIEJSZYCH STRON INTERNETOWYCH. DOTYCZY TO ŚCISŁOŚCI, RZETELNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, CIĄGŁOŚCI I AKTUALNOŚCI ZAWARTOŚCI, SERWISÓW, TEKSTÓW, GRAFIKI, LINKÓW LUB PRZEKAZÓW DOSTARCZONYCH NA TYCH STRONACH LUB POPRZEZ ICH UŻYTKOWANIE. INFORMACJE TE MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE BEZ UPRZEDZANIA, A GPRO ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TE ZMIANY.

9. Ograniczenie Odpowiedzialności

ANI GPRO, ANI ŻADNA ZE SPÓŁEK ZALEŻNYCH, FILII, CZŁONKÓW WŁADZ, PRZEDSTAWICIELI, ANI ŻADNA OSOBA TRZECIA ZAJMUJĄCA SIĘ TWORZENIEM, PRODUKCJĄ CZY UDOSTĘPNIANIEM STRONY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE BĄDŹ POŚREDNIE, ODSZKODOWANIA KARNE, SZKODY PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE I INNE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU SPOWODOWANE ALBO W JAKIKOLWIEK SPOSÓB POWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM NINIEJSZEJ STRONY LUB TREŚCI NA NIEJ ZAWARTYCH. UŻYTKOWNIK SERWISU JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ZACHOWANIE WSZELKICH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI WYMAGANYCH, ABY ZAWARTOŚĆ POBIERANA Z TYCH STRON WOLNA BYŁA OD WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH KODÓW KOMPUTEROWYCH NIOSĄCYCH POTENCJALNE ZAGROŻENIE ZNISZCZENIEM

ZGADZASZ SIĘ, ŻE NIEZALEŻNIE OD STATUTU PRAWNEGO, WSZELKIE ROSZCZENIA I DZIAŁANIA PRAWNE ZWIĄZANIE Z SERWISEM LUB WARUNKAMI KORZYSTANIA Z NIEGO MUSZĄ ZOSTAĆ PODJĘTE NAJPÓŹNIEJ PO UPŁYWIE ROKU, W PRZECIWNYM RAZIE ULEGNĄ PRZEDAWNIENIU.

10. Powiadomienia

Powiadomienia mogą przyjąć formę ogłoszeń na forum, e-maila którego adres przesłano serwisowi, bądź ogłoszenia w wyznaczonym do tego miejscu w serwisie. Serwis może również informować o zmianach w Warunkach Korzystania lub innych sprawach poprzez wyświetlanie powiadomień lub linków do powiadomień.

11. Zmiany

Zmiany w Warunkach Użytkowania Serwisu i Polityce Prywatności mogą nastąpić kiedykolwiek i zostać przeprowadzone bez uprzedzania. Do Twoich obowiązków należy zapoznanie się z nimi przed podjęciem jakichkolwiek działań o których mowa w tych dokumentach. GPRO podejmie starania w zakresie informowania o zmianach, ale nie zapewnia żadnych gwarancji.