Grand Prix Racing Online - Gebruiksvoorwaarden

0. Belangrijk

Dit is een gratis vertaling van het officiële GPRO privacybeleid. GPRO is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in deze vertaling. In het geval van twijfel, de Engels versie is altijd correct.

1. Door gebruik accepteer je de algemene voorwaarden

Door deze website te bezoeken (www.GPRO.net), ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden en condities ervan, welke we ook steeds kunnen veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Als je hiermee niet akkoord gaat dan mag je deze site/dienst niet bezoeken of gebruiken.

2. Account

Om je op deze website te kunnen registreren, moet je minimaal zestien (16) jaar oud zijn. Je verklaart, garandeert en belooft dat je aan deze leeftijdseis voldoet. Als het registratieproces voltooid is, ontvang je een account en een wachtwoord. De geheimhouding van beide zaken (login en wachtwoord) zijn enkel jouw verantwoordelijkheid. Alle zaken welke plaatsvinden onder je login en wachtwoord, zijn jouw verantwoordelijkheid. Indien er iets wordt gedaan met je login + wachtwoord zonder je toestemming, of als er een ander beveiligingslek is, dan dien je onmiddellijk het Grand Prix Racing Online ("GPRO") personeel te verwittigen. Verder ga je ermee akkoord dat GPRO niet verantwoordelijk is voor eender welk verlies als gevolg van je eigen fouten in navolging hiervan.

3. Verantwoordelijkheden en gedragscode van leden

Je aanvaardt dat alle informatie, data, afbeeldingen, tekst, muziek, geluid, software, berichten en alle andere materiaal (“inhoud”) op deze website, of ze nu publiek of privaat beschikbaar gesteld zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon waar ze vandaan komen. Jij als gebruiker, en niet GPRO bent uitsluitend verantwoordelijk voor alle inhoud die geupload , gepost of doorgestuurd wordt via de diensten die wij ter beschikking stellen. De inhoud gepost via onze diensten is niet gecontroleerd door GPRO en daardoor garandeert GPRO ook niet de accuraatheid, integriteit en kwaliteit van deze inhoud. Door gebruik te maken van deze diensten stem je er mee in dat je kan worden blootgesteld aan inhoud die beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk is. GPRO kan niet aansprakelijk worden gesteld onder welke omstandigheden of op enige wijze voor de inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in de inhoud, noch voor enig verlies of schade van welke aard dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik van de ingediende inhoud, gepost per e-post of anderszins verzonden via deze dienst.

Je gaat ermee akkoord deze dienst niet te gebruiken om materiaal of inhoud, te posten,uploaden, e-mailen of op een andere manier te verspreiden, dat :

• Auteursrechtelijk beschermd is, tenzij je de eigenaar of een geldig licentienemer bent op deze materialen en dat u GPRO alle rechten en licenties met betrekking tot het betreffende materiaal verleent;
• Bedrijfsgeheimen onthult, tenzij je zelf eigenaar bent, of over de geldige licentie om deze materialen beschikt en u GPRO de rechten en licenties zoals uiteengezet in paragraaf 8 van deze overeenkomst verleent;
• Inbreuk maakt op enig ander intellectueel eigendomsrecht van anderen of op de privacy of publiciteit rechten van anderen;
• obsceen, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, beledigend, hatelijk, lasterlijk of pijnlijk is voor een andere persoon of entiteit of in strijd met toepasselijke recht als bepaald door GPRO naar eigen goeddunken;
• seksueel van aard is;
• op enigerlei wijze schade kan toebrengen aan minderjarigen;
• neerkomt op advertenties of verzoeken van het bedrijfsleven, enquêtes, wedstrijden, kettingbrieven, piramidespelen en zaken van soortgelijke aard;
• virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of andere computerprogramma's of routines bevat die bedoeld zijn om schade, of schadelijke invloed uit te oefenen, of informatie heimelijk te onderscheppen of te onteigenen van systemen, gegevens of informatie.

Verder ga je akkoord om [u]geen[/u] gebruik te maken van:

• Een onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige persoonlijk informatie of andere informatie ten behoeve van de registratie als gebruiker van de dienst, of ten behoeve van de registratie voor alle promoties die worden aangeboden via de Dienst;
• Een andere persoon of entiteit, met inbegrip van maar niet beperkt tot, een GPRO web master, of moderator, of de gegevens van een andere persoon of entiteit;
• Technologieen of diensten die uw identiteit of locatie verbergen of anonimiseren, inclusief maar niet beperkt tot proxyservers, virtuele particuliere netwerken (VPN), TOR-exitknooppunten of enige andere vorm van IP-maskering of anonimiseringsprotocollen.
Deze beperking is ingesteld om de veiligheid en integriteit van onze service te garanderen, te voldoen aan wettelijke verplichtingen en misbruik te voorkomen. Schending van dit beleid kan resulteren in onmiddellijke opschorting of beëindiging van uw toegang tot de dienst, naar eigen goeddunken, en kan verder leiden tot juridische stappen indien dit noodzakelijk wordt geacht.
• Verwijderd of te herzien materiaal of andere informatie van een andere gebruiker van de dienst;
• het verkrijgen, verzamelen of verzenden van informatie over anderen, met inbegrip van e-mail adressen, zonder hun toestemming;
• Al dan niet opzettelijk schenden van toepasselijke wet-of regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot regelgeving uitgevaardigd door een veiligheidsbeurs;
• "Stalken" of anderszins lastig te vallen of te verzamelen of opslaan van persoonlijke gegevens over andere gebruikers.
• Gelijk welke acties ondernemen die een onredelijke of disproportioneel grote last op de infrastructuur van de dienst veroorzaken;
• Gebruik van een apparaat, software of routine om de goede werking van de Service of enige activiteit die wordt verricht op deze site te belemmeren of trachten te bemoeien;
• Gebruik of poging om een motor, software, tool, agent of een ander apparaat of mechanisme (met inbegrip van het gebruik browsers zonder beperking, spiders, robots, avatar of intelligent agents) om te navigeren of te zoeken naar informatie van de dienst om te gebruiken bij commerciële doeleinden;
• Elke andere persoon of entiteit om uw gebruikersnaam of wachtwoord gebruiken voor posting of het bekijken van opmerkingen of het verzenden of ontvangen van materialen;
• Poging om te ontcijferen, te decompileren, disassembleren of omgekeerd te engineeren van de bestaande software of op enigerlei wijze een deel van de dienst op te maken zonder voorafgaande toestemming van het GPRO personeel.

Je gaat er verder akkoord mee om niet de veiligheid van de dienst noch de dienst zelf te schenden of proberen te schenden:
• Om geen toegang tot gegevens die niet voor u bestemd is of inloggen op een server of account die u niet gemachtigd zijn om toegang te verkrijgen;
• Pogingen ondernemen om sonde, scannen of testen van de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk of de beveiliging of authenticatie maatregelen strijd zonder de juiste vergunning;
• Pogingen om de service naar elke gebruiker, host of netwerk, inclusief, zonder beperking te storen, door middel van het indienen van een virus, of overbelasting, 'flooding "," spamming "," mailbombing "of" crashen ";
• Het verzenden van ongevraagde e-mail, inclusief promoties en / of reclame voor producten of diensten;
• Maken van een TCP / IP packet header of een deel van de header informatie in een e-mail of detachering. Schendingen van systeem-of netwerkbeveiliging kan leiden tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid.
U erkent dat GPRO niet Content pre-screend, maar dat GPRO-personeel het recht heeft (maar niet de verplichting) naar eigen goeddunken inhoud die beschikbaar is via de dienst te weigeren of te verplaatsen. Zonder het voorgaande te beperken, hebben GPRO en haar personeel het recht om content dat de TOS schendt of anderszins verwerpelijk is te verwijderen. U gaat ermee akkoord dat je zelf moet evalueren en draagt alle risico's die geassocieerd worden met het gebruik van welke inhoud, inclusief welk vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke Inhoud. In dit verband, erkent u dat u zich niet kan beroepen op enige inhoud gemaakt door GPRO of ingediend bij GPRO.

U erkent en aanvaardt dat GPRO inhoud kan bewaren en ook later publiceren:
(A) met het oog op goed beheer van je account in overeenstemming met de standaard werkwijze van GPRO en / of
(b) indien daartoe verplicht door de wet of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke bewaren of openbaar maken redelijkerwijs nodig is om:
(c) aan een juridisch proces;
(d) de naleving van de TOS;
(e) te reageren op beweringen dat bepaalde Content partijen schendt de rechten van onderdanen van derde;
(f) bescherming van de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van GPRO haar gebruikers en het publiek.
U erkent dat de technische verwerking en verzending van de Dienst, inclusief uw Inhoud, kan overdracht via verschillende netwerken en de veranderingen te betrekken en om te voldoen aan de technische vereisten voor de verbinding met netwerken of apparaten aan te passen. GPRO behoudt zich het recht om uw toegang tot sommige of alle onderdelen beëindigen van zijn dienst als u uw toestemming in te trekken in deze paragraaf op elk gewenst moment.

4. Geen her-verkoop van diensten

Je gaat akkoord dat je deze diensten niet zal hergebruiken, kopiëren, verkopen, of voor eender welk commercieel gebruik gaat gebruiken.

5. Wijzigingen in de voorwaarden

GPRO heeft het recht om van tijd tot tijd, op elk moment, tijdelijk of definitief, veranderingen of stopzettingen, van zijn diensten (of onderdelen ervan) met of zonder verwittiging te doen. Je gaat akkoord dat GPRO niet door jou of een andere 3de partij van je kan worden verplicht voor veranderingen, stopzetting of verbod van zijn diensten.

6. Stopzetting

U gaat ermee akkoord dat GPRO naar eigen wil, uw wachtwoord, account (of enig deel daarvan te beëindigen) of van de Service te gebruiken en te verwijderen en eventuele inhoud van deze dienst te ontdoen, om welke reden, met inbegrip van, zonder beperking, voor het niet gebruiken of als GPRO mening is dat u heeft geschonden of in strijd heeft gehandeld met de letter of de geest van de TOS. GPRO kan stoppen ook in eigen wil en op elk gewenst moment van de Dienst of enig deel daarvan, met of zonder kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat beëindiging van uw toegang tot de Dienst op grond van een bepaling van deze TOS kan worden verricht zonder voorafgaande kennisgeving, en gaat ermee akkoord dat de GPRO onmiddellijk kan deactiveren of verwijderen van uw account en alle gerelateerde informatie en bestanden in uw account en / of bar elke verdere toegang tot dergelijke bestanden of de Dienst. Verder gaat u ermee akkoord dat GPRO niet aansprakelijk naar u of enig derde partij voor de beëindiging van uw toegang tot de Dienst.

7. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord ons te vergoeden en te vrijwaren en onze respectievelijke dochterondernemingen, filialen, directeuren, ambtenaren, agenten, licentiegevers, onafhankelijke aannemers, co-branders of andere partners en werknemers tegen alle aansprakelijkheden, claims en onkosten, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeiend uit de inhoud die u indient, plaatst op of verstuurt via deze dienst, uw gebruik van de Service, uw overtreding van deze Overeenkomst of uw schending van de rechten van een ander.

8. Disclaimers

U ERKEND UITDRUKKELIJK EN GAAT AKKOORD MET :
HET GEBRUIK VAN DE DIENST IS OP EIGEN RISICO. DE DIENST WORDT TER BESCHIKKING GESTELD 'AS IS '.
GPRO GEEFT GEEN GARANTIE VAN ZELKE AARD OOK AAN U OF ENIGE ANDERE PERSOON OP ENIGE WIJZE MET BETREKKING TOT DE DIENST, INCLUSIEF IEDERE GEDEELTE DAARVAN, OF EEN WEBSITE OF ANDERE INHOUD OF DIENSTEN DIE TOEGANKELIJK KUNNEN WORDEN GEMAAKT DIRECT OF INDIRECT VIA DE DIENST. GPRO WIJST ALLE GARANTIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN AF VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN , ZONDER BEGRENZINGEN TOT HET VOORGAANDE TOT HET UITERSTE ALLE EN IEDERE
(I) GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL,
(II) GARANTIE TEGEN INBREUK OP ENIG INTELECTUELE EIGENDOM VAN DERDEN OF EIGENDOMSRECHTEN,
(III) GARANTIES MET BETREKKING TOT VERTRAGINGEN, ONDERBREKINGEN, FOUTEN OF OMISSIES IN DE DIENST OF ENIG DEEL DAARVAN,
(IV) GARANTIES MET BETREKKING TOT DE VERZENDING OF LEVERINGEN VAN DE DIENST,
THE GPRO DISCLAIM TO THE MAXIMUM
(V) GARANTIES MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OF DE JUISTHEID VAN DE GEGEVENS, EN
(VI) ANDERS GARANTIES MET BETREKKING TOT DE UITVOERING, NIET-UITVOERING, OF ANDERE HANDELINGEN OF NALATIGHEDEN VAN GPRO OF DERDEN.
VERDER, EN ZONDER BEPERKING VAN DE ALGEMEENHEID VAN EEN VAN DE VOORGAANDE IS ER GEEN GARANTIE DAT DE SERVICE UW WENSEN OF EISEN OF DE BEHOEFTEN EN EISEN VAN ELKE ANDERE PERSOON TE ONTMOETEN. GPRO GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN DAT DE INFORMATIE VIA DE SERVICE VRIJ ZAL ZIJN VAN FOUTEN, OMISSIES, ONDERBREKINGEN, DEFECTEN OF VERTRAGINGEN IN DE WERKING. ALLE INFORMATIE OP DEZE DIENST IS STEEDS ONDERHEVIG AAN VERANDERINGEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING? EN WIJ WIJZEN ALLE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DEZE VERANDERINGEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, WIJZIGINGEN OM DE PRIJZEN, KORTINGEN EN BEDRIJFSUREN.

9. Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL KAN GPRO OF ZIJN FILIALEN, OF DERDEN BETROKKEN BIJ DE CREATIE, PRODUCTIE OF LEVERING VAN DEZE DIENST, OF OP EEN WEBSITE GEKOPPELD AAN DEZE DIENST, AANSPRAKELIJK ZIJN OP ENIGERLEI WIJZE VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG, GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID DEZE DIENST OF ELKE HIERAAN GERELATEERDE SITE NAAR DEZE DIENST, OF IN VERBAND MET EVENTUELE FUNCTIONELE TEKORTKOMINGEN, FOUTEN, OMISSIES, ONDERBREKING, DEFECT, VERTRAGING IN VERRICHTING OF TRANSMISSIE, COMPUTERVIRUSSEN OF ONLINE GEBRUIK, SYSTEEMSTORING. IN GEEN GEVAL KAN GPRO OF HUN FILIALEN OF EEN DERDE PARTIJ AANSPRAKELIJK TEGENOVER U OF ENIGE ANDERE PERSOON VOOR GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE, SPECIALE, MORELE, STRAFRECHTELIJKE OF INDIRECTE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN ENIG OPZICHT VERBAND HOUDT MET DE DIENST, INCLUSIEF EEN GEDEELTE DAARVAN, OF ENIGE ANDERE INHOUD, (WAARONDER WINSTDERVING, VERLIES VAN ZAKEN OF DATA, BEDRIJFSONDERBREKING, EXPLOITATIEVERLIES, EN SCHADE ALS GEVOLG VAN ONNAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE OF ONGEMAK, VERTRAGING OF VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENST) ZELFS ALS GPRO OF DERDE OP DE IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIEZEN.
U ERMEE AKKOORD GAAT DAT ONAFHANKELIJK VAN ENIGE WET OF VERORDENING WAARUIT HET TEGENDEEL BLIJKT VAN DEZE TOS, ELKE CLAIM OF RECHTSZAAK DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDENDE MET GEBRUIK VAN DE DIENST MOET WORDEN INGEDIEND BINNEN EEN (1) JAAR NADAT DEZE CLAIM OF RECHTSZAAK IS ONTSTAAN OF WORDEN ZE PERMANENT UITGESLOTEN.

10. Aankondigingen

Informatie voor je zal worden bekendgemaakt via de aankondigingen in het forum, via mail doorgestuurd door deze dienst of bij de aankondiging op deze site. Deze dienst kan ook wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden of andere dingen bekendmaken door deze te tonen of linken ervan te tonen op de gebruiksvoorwaarden.

11. Aanpassingen

Wijzigingen in de TOS en het privacybeleid kunnen op elk moment plaatsvinden en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht. Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je ze hebt gelezen voordat je actie onderneemt die mogelijk onderhevig is aan deze documenten. GPRO zal zich inspannen om je over dergelijke wijzigingen te informeren, maar geeft hierbij geen garanties.